Ukuvula amakhaya ngamaxesha obunzima

Sisebenzisana nentsapho yethu ukuze sinikezele ngezindlu ngexesha likaxakeka, ukususela kwiintlekele zendalo ukuya kwiCOVID-19.

Ngabantu abayi-75,000 abafumene iindawo zokuhlala ngexesha lobunzima ukususela ngo-2012.

Emhlabeni wonke, ababuki zindwendwe baka-Airbnb banikezela ngoncedo xa kanye lufuneka kakhulu. Dibana nabantu ababangela kukwazi ukwenzeka oku.

Sinceda eminye imibutho engenzi ngeniso ibe nefuthe elihlala lihleli.

Dibana nemibutho embalwa esisebenza nayo eye yanceda ekwenzeni iAirbnb.org.

I-International Medical Corps

I-IMC inikezela ngeenkonzo ezingxamisekileyo zamayeza noncedo oluhambisana nawo kwabo bachatshazelwe ziintlekele kwihlabathi liphela, ibe ibonelela abantu ngoqeqesho abaludingayo ukuze bakwazi okohlukana nokukhongozwa baze bazimele.

I-International Rescue Committee

I-IRC isabela kwezona ngxaki zimbi ezisongela ubomi babantu emhlabeni wonke, kwaye inceda abantu ubomi nempilo yabo eye yachatshazelwa kakubi yimilo nazintlekele ukuba baphile, bachache baze bakwazi ukuqhubeka nobomi.

HIAS

I-HIAS ngumbutho wamaYuda ongajonganga kwenza nzuzo osemhlabeni wonke okhusela nonceda iimbacu, abantu abafuna indawo yokhuseleko, nabanye abantu abasuswe ngenkani kwiindawo zabo ehlabathini jikelele.

Build Change

U-Build Change ngumbutho onqanda iintlekele, onceda xa zehlile noyila izindlu ezomeleleyo noluntu lwasekuhlaleni.

Community Organized Relief Effort

I-CORE iyakhokela ekulungiseleleni intlekele, ukunceda xa yehlile nakwiinzame zokuhlangula uluntu oluchaphazelekileyo okanye olusemngciphekweni wentlekele.

I-The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

I-IFRC yeyona inabantu okanye imibutho encedayo mininzi, equka iNational Red Cross neRed Crescent Socities eyi-192 esebenzela ukusindisa ubomi babantu ize ikhuthaze ukuphathwa kwabo ngesidima emhlabeni wonke.
Ilogo yeAirbnb.org
I-logo yakwaMercy Corps

Xa sibambisene, sinokwakha kwakhona.

Ngo-Agasti 2018, uthotho lweenyikima lwasithwaxa kanobom isiqithi sase-Indonesia, iLombok. Abasebenzi boncedo bakwaMercy Corps bathunyelwa ukuba bayokunikela ngoncedo kuloo ndawo, ibe bafumana intsapho nendawo yokuhlala efanelekileyo.