Ngamaxesha obunzima, yiba Ngumbuki Zindwendwe.

Ukwamkela iimbacu ngobubele

Okwangoku, iindwendwe ezizimbacu zaseAfghanistan zidinga iindawo zokuhlala ixeshana. Unganceda, nokuba zange ukhe ubuke iindwendwe.

NgoFebruwari 2022, uAirbnb.org uyifikelele into ebezimisele ukuyenza yokunceda iindwendwe ezizimbacu eziyi-20 000 zaseAfghanistan. Ezi ndawo zibhatalelwe nguAirbnb kunye nabanye abantu abanikeleyo kuAirbnb.org. Xa sincediswa nguwe, singenza okungakumbi. Ncedisa ukunikezela ngeendawo kwiimbacu eziyi-20 000 ezilandelayo ngokujoyina amawaka abanye Ababuki Zindwendwe baka-Airbnb.org abanikezela ngeendawo zokuhlala ixeshana simahla okanye ngesaphulelo okanye unikele ukuze kubhatalelwe iindawo zokuhlala abantu ngamaxesha ongxamiseko.

Nikela ngendawo yokuhlala

Ungancedisa ukwamkela abantu abangakumbi ngokubuka iindwendwe simahla okanye ngesaphulelo sokuhlala ixesha elifutshane.

Indlela ezibukwa ngayo iindwendwe

  • Uza kunikeza ngebhedi etofotofo, izinto ezinokusetyenziswa ezizisiseko neentsuku ezilandelelanayo kangangoko kunokwenzeka.
  • UAirbnb.org usebenzisana nemibutho yokufunela abantu iindawo ehlola iindwendwe ezizimbacu ukuba ziyafaneleka ize izincede ngaphambi, ebudeni nasemva kokuhlala kwazo.
  • UAirbnb unika Ababuki Zindwendwe iAirCover: i$1 miliyoni yokubhatalela umonakalo, i$1 miliyoni yokukhusela kumonakalo, nokungakumbi.

Hlola ubomi bokubuka iindwendwe

Funda okungakumbi ngendlela yokwamkela iindwendwe ezizimbacu Kwiziko Lolwazi.

Fumana indawo yokuhlala

Ukuze ufumane indawo yokuhlala ngoAirbnb.org, qala udibane nomnye wemibutho efunela abantu iindawo okanye imibutho engenzi nzuzo esisebenzisana nayo.

Xa udibene nombutho ofunela abantu iindawo okanye ongenzi nzuzo esisebenzisana nawo, uza kubhukisha uze uhoye ukubhatalwa kwendawo egameni lakho njengondwendwe oluyimbacu.

Izinto ezenziwa yimibutho efunela abantu iindawo

Sisebenzisana nemibutho efunela abantu iindawo zokuhlala neminye imibutho engenzi nzuzo eyamkela iimbacu zaseAfghanistan. Le mibutho inceda abantu abafikayo bafumane iindawo zokuhlala, uncedo lwezempilo, ukufuna umsebenzi nokunye.

Into eyenziwa nguAirbnb.org

UAirbnb.org unika imibutho engenzi nzuzo asebenzisana nayo izibonelelo zemali neteknoloji ukuze ifunele abantu ebancedayo iindawo zokuhlala zokwexeshana ezikhuselekileyo.

Imibutho esisebenzisana nayo

  • I-HIAS
  • I-CWS
  • I-International Rescue Committee

Nikela ngemali

Yonke imali enikelweyo inceda ekwenzeni kufumaneke iindawo zokuhla ezifuneka ngokungxamisekileyo.

Indlela okusebenza ngayo ukunikela

  • Wonke umnikelo wakho uza kusetyenziselwa ukunceda abantu bafumane indawo yokuhlala yokwexeshana.
  • UAirbnb.org akayibizi imali yokuhoya imali, ngoko yonke imali onikela ngayo inceda abantu bafumane indawo yokuhlala.
  • Iminikelo ungayifaka njengeendleko kwingxelo yerhafu kangangoko ivuma imithetho yerhafu yasekuhlaleni.

Indlela uAirbnb ancedisa ngayo

Ukunceda Ababuki Zindwendwe

UAirbnb unika Ababuki Zindwendwe iAirCover: i$1 miliyoni yokubhatalela umonakalo, i$1 miliyoni yokukhusela kumonakalo, nokungakumbi.

Ukubhatalela iindawo zokuhlala

UAirbnb nabaseki bakhe bayanikela kwiindawo eziyi-20 000 zokuqala zeendwendwe ezizimbacu zaseAfghanistan.

Ukungabizi iimali ezimele zibhatalwe

UAirbnb akayitsali imali emele ibhatalwe nguMbuki Zindwendwe nondwendwe kwiindawo zika-Airbnb.org zeembacu.