Ngamaxesha obunzima, yiba Ngumbuki Zindwendwe

Ncedisa ekwenzeni ifuthe elingakumbi

Eli lixesha longxamiseko elingazange labonwa. Sithetha nje, abantu abaninzi kakhulu babaleka ingxaki ebeka ubomi engozini eAfghanistan. Ekhuthazwa kukupha Kwababuki Zindwendwe kangangeminyaka emininzi, uAirbnb.org usebenzisana nemibutho efumanela abantu iindawo zokuhlala ezintsha ukuze abhatalele iindawo zokuhlala zokwexeshana zeembacu zaseAfghanistan eziyi-20 000. Ababuki zindwendwe banganceda abantu abangakumbi ngokubanika iindawo zokuhlala zokwexeshana zasimahla okanye ngesaphulelo. Nokuba zange wabuka iindwendwe kuAirbnb, unganceda.

Buka iindwendwe ngesaphulelo

Iindawo zokuhlala ngexesha longxamisekileyo zeembacu ezifika zivela eAfghanistan zidingeka ngokungxamisekileyo nangendlela esingazange sayibona ngaphambili. UAirbnb.org uza kunika iindawo zokuhlala iimbacu zaseAfghanistan eziyi-20 000.

Indlela ezibukwa ngayo iindwendwe

 • Nceda ekwamkeleni abantu abangakumbi ngokubuka iindwendwe simahla okanye ngesaphulelo, ukususela kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa.
 • Imibutho esisebenzisana nayo engenzi nzuzo inceda iindwendwe ezikufanelekelayo ukufumana iindawo zokuhlala zokwexeshana ekucebeleni ixesha elide.
 • UAirbnb unika Ababuki Zindwendwe uncedo lwentsapho kunye Nesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo se$1 000 000 yeedola zaseMerika.

Nikela

Yonke imali enikelweyo inceda ekwenzeni kufumaneke ezi ndawo zokuhla zifuneka ngokungxamisekileyo.

Indlela okusebenza ngayo ukunikela

 • 1
  Wonke umnikelo wakho uza kusetyenziselwa ukunceda abantu bafumane indawo yokuhlala yokwexeshana.
 • 2
  Akukho mali siyitsalayo ngenxaxheba yethu, ngoko yonke imali onikela ngayo inceda abantu bafumane indawo yokuhlala.
 • 3
  Iminikelo uyifaka njeengendleko kwingxelo yerhafu kangangoko uvuma umthetho waseMerika.

Chazela abanye

Chazela nabanye abantu

Okukhona sinokufikelela ebantwini abangakumbi, kokukhona sinokunceda ngakumbi. Xelela nabanye abantu ukuze usincede samkele iimbacu ezingakumbi ngeli xesha lobunzima.

Imibuzo

Yiya Kwiziko Lolwazi

Unemibuzo engakumbi ngokubuka iindwendwe ezizimbacu? Silapha ukuze sikuncede.

Indlela uAirbnb ancedisa ngayo

Ayitsalwa imali emele ibhatalwe

UAirbnb akazukuyitsala imali Kubabuki Zindwendwe nakwiindwendwe xa kuza kuhlala iimbacu.

Ukubhatalela iindawo zokuhlala

UAirbnb nabanye abantu abanikela kuAirbnb.org babhatalela iindwendwe ezizimbacu eziyi-20 000 zaseAfghanistan.

Uncedo lwababuki zindwendwe

UAirbnb unika Ababuki Zindwendwe uncedo lwentsapho kunye Nesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo se$1 000 000 yeedola zaseMerika.

Imibutho engenzi nzuzo esisebenzisana nayo ixhasa iindwendwe zethu

HIAS
CWS
I-International Rescue Committee