Ukuvula amakhaya ngamaxesha obunzima

Sisebenzisana nentsapho yethu sinikezele ngezindlu ngexesha likaxakeka, ukususela kwiintlekele zendalo ukuya kwiingxabano ezinkulu.

Ukususela ngo-2012, abantu abangaphezu kwe-250 000 baye bafumana iindawo zokuhlala ngexesha lobunzima

Emhlabeni wonke, ababuki zindwendwe baka-Airbnb banikezela ngoncedo xa kanye lufuneka kakhulu. Dibana nabantu ababangela ikwazi ukwenzeka le nto.

Ngenxa yentsapho yethu esemhlabeni wonke Yababuki Zindwendwe, abantu abanikelayo, nemibutho esisebenzisana nayo, uAirbnb.org ukwazile ukufunela abantu abangaphezu kwe-140 000 iindawo zokuhlala zokwexeshana.

Indlela uCarmen nabantu bengingqi yakhe abasebenza kunye ngayo emva kweNkanyamba uMaria.

Sinika abahlali indlela yokumanyana xa kusehla iintlekele. Besebenzisa iinkqubo zika-Airbnb.org, abantu bangavula amakhaya abo simahla, bewavulela abamelwane abadinga indawo yokubalekela.

UAirbnb.org uncede abantu abangaphezu kwe-135 000 ababaleke imfazwe ukuba bafumane iindawo zokuhlala.

Kungathatha iminyaka ukuba ingingqi iphinde ilunge ngokupheleleyo emva kwentlekele enkulu. UAirbnb.org uncedisa ukubhatalela iindawo zabasebenzi abancedisa ekwenzeni umsebenzi obalulekileyo wokwakha iingingqi kwakhona.

Ukwenza umhlaba apho abantu beziva bengabalapho

UAirbnb.org usebenzela ekubeni kubekho ihlabathi apho nabani na anokufumana indawo yokuhlala ngexesha lobunzima. Ukuze le nto yenzeke kuye wonke umntu, uAirbnb.org uye wazibophelela ukuze amkele bonke abantu, kubekho ukulingana, ukungakhethi, nokulungela wonke umntu.

Sinceda eminye imibutho engenzi ngeniso ibe nefuthe elihlala lihleli.

Dibana nemibutho embalwa esisebenza nayo eye yanceda ekwenzeni iAirbnb.org.
I-IRC isabela kwezona ngxaki zimbi ezisongela ubomi babantu emhlabeni wonke, kwaye inceda abantu ubomi nempilo yabo eye yachatshazelwa kakubi yimilo nazintlekele ukuba baphile, bachache baze bakwazi ukuqhubeka nobomi.
U-Build Change ngumbutho onqanda iintlekele, onceda xa zehlile noyila izindlu ezomeleleyo noluntu lwasekuhlaleni.
I-HIAS ngumbutho wamaYuda ongajonganga kwenza nzuzo osemhlabeni wonke okhusela nonceda iimbacu, abantu abafuna indawo yokhuseleko, nabanye abantu abasuswe ngenkani kwiindawo zabo ehlabathini jikelele.
UIndawo Yokunceda Ngemali Yentsapho wenza amathuba okuba abantu baseMerika bamkele iimbacu nabanye abantu abafudukileyo.