Nceda abantu ababaleke eUkraine
Ngenxa yengxaki enkulu yoluntu eUkraine, abantu badinga iindawo zokuhlala ixeshana ezingxamisekileyo. Joyina uAirbnb.org ukuze uncede.
Funda okungakumbi

Ukuvula amakhaya ngamaxesha obunzima

Sisebenzisana nentsapho yethu ukuze sinikezele ngezindlu ngexesha likaxakeka, ukususela kwiintlekele zendalo ukuya kwiCOVID-19.

Ngabantu abayi-100 000 abafumene iindawo zokuhlala ngexesha lobunzima ukususela ngo-2012.

Emhlabeni wonke, ababuki zindwendwe baka-Airbnb banikezela ngoncedo xa kanye lufuneka kakhulu. Dibana nabantu ababangela ikwazi ukwenzeka le nto.

Indlela uCarmen nabantu bengingqi yakhe abasebenza kunye ngayo emva kweNkanyamba uMaria.

Sinika abahlali indlela yokumanyana xa kusehla iintlekele. Besebenzisa iinkqubo zika-Airbnb.org, abantu bangavula amakhaya abo simahla, bewavulela abamelwane abadinga indawo yokubalekela.

Iimbacu nabantu abafuna indawo yokhuseleko bangafumana ubunzima obuninzi xa befudukela kwilizwe elitsha. Ukuba nendawo yokuhlala yokwexeshana engabhatalwayo kubenza baphole engqondweni ngoxa beqalisa ubomi obutsha.

Funda ngendlela esisebenza ngayo nemibutho esisebenzisana nayo efana noCORE ukunceda ekufumanekeni ngokulinganayo kwesitofu sokugonya.

Kungathatha iminyaka ukuba ingingqi iphinde ilunge ngokupheleleyo emva kwentlekele enkulu. UAirbnb.org uncedisa ukubhatalela iindawo zabasebenzi abancedisa ekwenzeni umsebenzi obalulekileyo wokwakha iingingqi kwakhona.

Ukwenza umhlaba osekelwe ekwamkelekeni komntu wonke: Izinto azibophelele kuzo uAirbnb.org

Namhlanje, eqhubekela phambili kwiminyaka eyi-8 yokufunda nakumava, sazisa ngezinto eziliqela azibophelele kuzo ekwamkelweni komntu wonke, ekulinganeni, nasekungakhethini mntu.

Sinceda eminye imibutho engenzi ngeniso ibe nefuthe elihlala lihleli.

Dibana nemibutho embalwa esisebenza nayo eye yanceda ekwenzeni iAirbnb.org.
I-IMC inikezela ngeenkonzo ezingxamisekileyo zamayeza noncedo oluhambisana nawo kwabo bachatshazelwe ziintlekele kwihlabathi liphela, ibe ibonelela abantu ngoqeqesho abaludingayo ukuze bakwazi okohlukana nokukhongozwa baze bazimele.
I-IRC isabela kwezona ngxaki zimbi ezisongela ubomi babantu emhlabeni wonke, kwaye inceda abantu ubomi nempilo yabo eye yachatshazelwa kakubi yimilo nazintlekele ukuba baphile, bachache baze bakwazi ukuqhubeka nobomi.
I-HIAS ngumbutho wamaYuda ongajonganga kwenza nzuzo osemhlabeni wonke okhusela nonceda iimbacu, abantu abafuna indawo yokhuseleko, nabanye abantu abasuswe ngenkani kwiindawo zabo ehlabathini jikelele.
U-Build Change ngumbutho onqanda iintlekele, onceda xa zehlile noyila izindlu ezomeleleyo noluntu lwasekuhlaleni.
I-CORE iyakhokela ekulungiseleleni intlekele, ukunceda xa yehlile nakwiinzame zokuhlangula uluntu oluchaphazelekileyo okanye olusemngciphekweni wentlekele.
I-IFRC yeyona inabantu okanye imibutho encedayo mininzi, equka iNational Red Cross neRed Crescent Socities eyi-192 esebenzela ukusindisa ubomi babantu ize ikhuthaze ukuphathwa kwabo ngesidima emhlabeni wonke.
Ilogo yeAirbnb.org
I-logo yakwaMercy Corps

Xa sibambisene, sinokwakha kwakhona.

Ngo-Agasti 2018, uthotho lweenyikima lwasithwaxa kanobom isiqithi sase-Indonesia, iLombok. Abasebenzi boncedo bakwaMercy Corps bathunyelwa ukuba bayokunikela ngoncedo kuloo ndawo, ibe bafumana intsapho nendawo yokuhlala efanelekileyo.