Nika abantu indawo abaza kuyibiza njengekhaya ngexesha lengxaki.

Buka iindwendwe kwindawo.

Ngexesha longxamiseko, unganceda engingqini yakho ngokunika abantu abasengxakini indawo yokuhlala, kuquka iimbacu.
Qalisa ukubuka iindwendwe
Abantu oza kubanceda
Indawo yakho inokuthuthuzela intsapho efuduke ngenxa yomlilo wehlathi, imbacu ethatha uhambo lokusindisa ubomi, umntu onceda ngexesha lentlekele ofika xa kusandula ukuqala inkanyamba.
  • “Sasiyazi ukuba abantu abenza imisebenzi ephambili babesesichengeni kwiindawo abasebenza kuzo. Saba nalo mbono wokuba singenza njani ukuze sincede nangakumbi?”

    UErika, Umbuki Zindwendwe kuAirbnb.org wabasebenzi abatshotsha phambili

Indlela yokuya kuhlala

Indlela yokuqalisa ukwamkela iindwendwe

Ukulungele ukuvula iakhawunti? Siza kukukhokela kwindlela yokwenza indlu yakho uze wabelane ngayo neendwendwe. Ukuze uqale, uza kudinga nje indawo etofotofo neentsuku ezimbalwa zokufumaneka.

Ukufaneleka kondwendwe nesazisi kuyahlolwa

Kwezinye iindawo, uAirbnb.org uyaziqinisekisa izazisi zeendwendwe nokufaneleka kwazo. Kwezinye iindawo, uAirbnb.org usebenzisana nemibutho ekhethiweyo ukuze aqinisekise izazisi zeendwendwe nokudinga kwazo iindawo zokuhlala zexeshana. Amaxesha amaninzi, uza kukwazi ukuncokola nabameli benkqubo okanye abantu abanokuba zindwendwe ngexesha lenkqubo yokubhukisha.

Sikhona ukuze sikuncede

UAirbnb unika Ababuki Zindwendwe neendwendwe iAirCover. IAirCover Yababuki Zindwendwe iquka i$1 miliyoni yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo, i$3 miliyoni yeedola zaseMerika yokukhusela kumonakalo, nokungakumbi. Kukho imiqathango nezinto ezithile ezingaqukwanga.

Nikela kwiindawo zokuhlala.

Izigidi zabantu kwihlabathi jikelele zigxothwa kwiindawo zazo ngenxa yezidubedube neentlekele. Iminikelo inceda ibhatalele iindleko zeendawo zokuhlala zokwexeshana.
Nikela ngoku
Wonke umnikelo wakho unceda abantu abasengxakini.
Asizibhatalisi zonke iimali zeenkonzo, ngoko zonke iidola onikela ngazo zinceda abantu bafumane iindawo zokuhlala xa bezidinga kakhulu. Umnikelo wakho unokunceda intsapho yembacu ifumane indawo yokuhlala xa iqala ukufika okanye umntu onceda ngexesha lentlekele aphumle emva kosuku olude.
  • “Ndifike kweli lizwe ndiyimbacu ibe ndiza kuzama konke okusemandleni am ukunceda ngendlela nam endincedwe ngayo.”

    UAime, umntu onikelayo eDavie, eFlorida, eMerika

    “Ndiye ndancedisa ekuphuhlisweni nasekuncedeni kwiindawo zasekuhlaleni iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu. Ndikuthanda kakhulu ukunceda abanye abantu ngeendlela ezibonakalayo neziqhubekayo. ”

    UMichael, umntu onikelayo ePhiladelphia, ePennsylvania, eMerika

Indlela umnikelo wakho osebenza ngayo

UAirbnb, naye uyanikela

Sineqela leengcali zemibutho engenzi ngeniso neleteknoloji elisebenza nzima ukuze landise ifuthe lethu. UAirbnb ubhatala zonke iindleko zokwenza oku.

Yonke imali emele ibhatalwe yokuthumela imali ayizukutsalwa

Asikhe sizisikele, ngoko yonke imali onikela ngayo inceda abantu bafumane indawo yokuhlala ngelona xesha bayifuna kakhulu ngalo.

Imali onikele ngayo ingafakwa kwiindleko kwingxelo yerhafu

Umnikelo wakho ungawufaka njengeendleko kwingxelo yerhafu kangangoko uvuma umthetho wasekuhlaleni. Uza kufumana irisithi yerhafu ukuze uncedakale ukwazi ukugcina ingxelo yemali etsaliweyo.

Iimpendulo zemibuzo yakho.

Dibana nababuki zindwendwe kunye neendwendwe zethu.

Masiqhakamshelane.